A Tiszabezdédi Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2023. (X.25.) számú határozata

 

A Tiszabezdédi Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva meghoztam a következő

 

h a t á r o z a t o t:

 

A Tiszabezdédi Helyi Választási Iroda vezetőjeként Tiszabezdéd településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a – megválasztandó polgármesteren túl – megválasztandó települési önkormányzati képviselők számát: 6, azaz hat főben határozom meg.

 

Elrendelem jelen határozatnak a meghozatalával azonos napon Tiszabezdéd Község Önkormányzata 4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47. szám alatti hirdetőtábláján való kifüggesztését, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tiszabezded.hu) történő közzétételét.

 

Jelen határozat ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, írásban kifogást nyújthat be Tiszabezdéd Község Helyi Választási Bizottságához (levélcím: 4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.; e-mail cím: pmhiv@tiszabezded.hu).

 

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani, mely esetben a jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.
A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait és
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

 

I n d o k o l á s

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

 

A Nemzeti Választási Iroda által a Ve. 306. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján átadott adatok szerint Tiszabezdéd település lakosságszáma 2023. szeptember 1. napján 1927 fő.

 

A 2010. évi L. törvény 4. §-a értelmében a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő.

 

Mindezen rendelkezések alapján elvégzett számítás eredményeként Tiszabezdéd település képviselő-testülete települési önkormányzati képviselő tagjainak száma 6 főben került megállapításra azzal, hogy mivel a 2010. évi L. törvény 12. § (1) bekezdése szerint a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják, így a megválasztandó települési önkormányzati képviselők jelen határozat útján megállapított számához a polgármestert nem kell hozzászámítani.

 

A határozat a 2010. évi L. törvény 3. § és 4. §-án, valamint a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208 – 212. §-ain alapul.

 

Tiszabezdéd, 2023. október 25.

dr. Battyányi Ágnes
HVI vezető

 
 

2. melléklet_HVI vezetői határozat képv testület tagjainak számáról_TBD